تاریخچه آموزشگاه آزاد

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای: (Private Technical and Vocational Training Institute)

به موسسه آموزشی گفته مي شود كه توسط بخش غير دولتی با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آئين نامه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه ای مصوب سال 1379 هيئت دولت، راه اندازی شده است و بر اساس برنامه‌های درسی و استانداردهای مهارت- آموزشی مصوب سازمان و تامين عوامل آموزشی واجد شرايط وفق ضوابط، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام می كند.


بیشتر بخوانید: معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای