معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

جدول شماره ۲- رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی کد و نام رشته امتحانی ۱۱- الکترنیک ۲۵- صنایع شیمیایی ۳۴- امور اداری ۴۳- امور دامی ۱۵- ساخت و تولید ۲۷- متالوژی ۳۵-تربیت کودک […]